slovenska zastava

logo

 

 

 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE ZA ŠOLE

Zavod za šolstvo vsako leto razpiše programe za obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti ter objavi katalog programov. Šolam ponujamo naslednje programe, ki bodo objavljeni tudi v katalogu programov za šolsko leto 2014/15:

Končni rezultat je elaborat – konservatorski program, ki je po vsebini lahko praktična podlaga lastniku, projektantu ali izdelovalcu konservatorskega načrta.

KRAJ IN ČAS IZVAJANJA:
Programe izvajamo na šolah in na terenu v lokalnem okolju. V primeru dogovora se delavnice lahko izvede tudi v naših delavnicah.

Delavnice se lahko izvedejo v enem dnevu (cca 5 šolskih ur) ali več dneh. Glede na dolžino delavnic se prilagodi zahtevnost, število narejenih primerov,… Možno je sočasno izvajanje različnih delavnic. V tem primeru lahko dijaki izbirajo vrsto delavnice. Uvod v delavnico je vedno kratko predavanje o temi delavnice.

Predavanje se lahko izvede v enem dnevu (cca 4 šolske ure) ali v tedenskem sklopu (vsak dan po 2 šolski uri). Pri enodnevnem predavanju gre za pregled, s poudarkom na primerih iz lokalnega okolja. Pri tedenskem sklopu je obravnava vsebine bolj poglobljena. Vsakega dijaka se vključi z zbiranjem fotografskega gradiva in drugih informacij na temo lokalne kulturne dediščine. Zadnji dan se izvede v obliki peš izleta v lokalnem okolju, na katerem si ogledamo konkretne primere in dijake spodbudimo k razmišljanju na podlagi znanja, pridobljenega med predavanji. Učenci dobijo delovne liste, ki jih vodijo in spodbujajo pri razmišljanju in raziskovanju lokalnega okolja.

Delavnica priprave konservatorskega programa poteka strnjeno en do dva tedna, vsak dan cca 5 šolskih ur. Obseg in vsebina delavnice se prilagaja karakteristikam izbranega objekta.
Dolžina, intenzivnost in vsebina programov se prilagaja željam šolskih mentorjev.

Možna je tudi kombinacija predavanja in delavnic v poljubnih časovnih okvirih.

VELIKOST SKUPIN:
Pri predavanjih je velikost skupin omejena z velikostjo učilnice oz. predavalnice.
Delavnice so omejene na največ 20 dijakov. V primeru, da se izvaja več vrst delavnic sočasno, omejitev velja za vsako delavnico posebej (npr. 2 delavnici – 40 dijakov).
Delavnica izdelave konservatorskega načrta se izvaja za največ 10 dijakov.


PRIPOMOČKI:
Vse pripomočke in materiale, ki jih dijaki potrebujejo med izvajanjem delavnic (dleta, apno, les, čopiči,…) priskrbimo izvajalci programa. Šola poskrbi le za primeren prostor.
V primeru predavanja, mora imeti učilnica LCD projektor.

V primeru delavnice priprave konservatorskega programa morajo biti dijaki pripravljeni za terensko delo (obleka, obutev). Dobrodošlo je, če ima kakšen izmed udeležencev svoj fotoaparat. Vsi potrebujejo običajne šolske potrebščine (pisala, mape, ravnila, metre,…). Šola mora zagotoviti možnost printanja končnega izdelka (konservatorski program).

CENA:
Cena enodnevnih delavnic je 10€ na dijaka. Minimalna skupina je 15 dijakov.
Ceno enodnevnega predavanja je 7€ na dijaka. Minimalna skupina je 10 dijakov. V primeru večjega števila dijakov se cena niža.
Cena večdnevnih delavnic in predavanj se določi po dogovoru glede natančnejše vsebine programa.


REFERENCE IZVAJALCA:
Program izvajamo partnerji pod blagovno znamko Restavratorstvo Šentjošt. Vsi izvajalci imamo praktične izkušnje, saj je naš osnovni poklic restavriranje in izdelava konservatorskih načrtov. Izkušnje imamo tudi na izobraževalnem področju. Večkrat organiziramo delavnice in predstavitve. Mentorica za področje kulturne dediščine je pripravila program za predmet varstvo kulturne dediščine na srednji oblikovni šoli v Ljubljani in ga poučevala dve šolski leti. Mentor za izvedbo delavnic priprave konservatorskega programa v praksi izdeluje konservatorske načrte za kulturne spomenike. Več podatkov o našem strokovnem delu in izobraževalnih programih si lahko pogledate na spletni strani www.restavratorstvo-sentjost.si.

 

Vsebinska in oblikovna zasnova strani: Vid Klančar, oktober 2011
Objava posameznih delov strani ali fotografij dovoljena le z navedbo vira.